Daurah Samai Sesi 22 | Syaikh Hamid Ahmad Akram Al-Bukhari