MENIRUKAN SYEIKH SUDAIS IMAM SHOLAT DI MASJIDIL HARAM - Taqy Malik, Agung