Syarah Shahih Muslim Jilid 11 (Abu Sufyan )- Bab 40, 6359) - Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai, MA