Daurah Samai Sesi 23 | Syaikh Hamid Ahmad Akram Al-Bukhari