Dolar ke Rp16.300, Jurus Triple Intervention BI Belum Cukup?