Sourate Az Zukhruf (67-89) - Abdel Rahman At Turki ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ سورة الزخرف